Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1381 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Krigsarkivet 200 år Årsbok för Riksarkivet och Landsarkivet 2005
Stormvindar - en bok om ödesåret 1809 Årsbok för Riksarkivet och Landsarkivet 2009
Liv i eftervärdens spegel Årsbok för Riksarkivet och Landsarkivet 2006
Suomen 4. Oulun tarkk'ampujapataljoonan päällystö 1880-1901 : genealoginen luettelo Militaria, Finska 4:e skarpskyttebataljonen i Uleåborg, befäl 1880-1901, matrikel, kommendörer, officerare, civiltjänstemän, personregister
Gordein suku. Rajakarjalainen suku Salmin Manssilan kylästä Släktforskning, Gordei , Castrén
Slägten Hjelmman i Finland Släktforskning, Hjelmman
Kekkoset Suomen asuttajina. Erään suomalaisen talonpoikaissuvun kartoitusta. släktforskning, Kekkonen, m.fl.
Axell Andersson anfader till släkten Axelin släktforskning, Axelin, Letala, Egentliga Finans
Gustaf von och Santa Anna. En krönika om kaplanen Johan Malin och hans ättlingar Släktforskning, Malin, Damstén, Munsala
Släkten Norrmén. En krönika genom elva släktled och tre århundraden. Släktforskning, Nurmeen, Norrmén, Qvarnström, Gyllenbögel, Raumo, Åbo, Helsingfors
Släkten Nylander 1631-1981. Tjärborgare i Uleåborg Släktforskning, Nylander,
Från barock till nyrokoko. En släktkrönika. Släktforskning, Nyberg, Nuorteva
Rikollista Rakkautta ja räiskyvää tykkitulta. Pihl-suvun seikkalilut Suomessa, Ruotsissa Släktforskning, Pihl, Lehtonen, Grundström, Stockholm, St. Petersburg, Halikko, Helsingfors
Grankulla. Såsom villasamhälle, samhälle med sammanträngd befolkning och köping Grankulla, 25-årsjubileum, villasamhälle, historik, Grankulla samskola, Grankulla Elektricitetsverks Aktiebolag, samhällsfunktionärer-1946
Kukkonen, Renqvist, Reenpää suku Släktforskning, Kukkonen, Renqvist, Reenpää
Tracing your Swedish ancestry släktforskning, Sverige
Läsning av gamla handstilar gamla handstilar
Svenska Österbottningar i Helsingfors. Historik 1917-1992 föreningshistoriker, Svenska Österbottningar i Helsingfors, Österbotten, Helsingfors, 1900-talet
Johan Sundströmin sukua Suomesta ja Ruotsista Släktforskning, Sundström, brukshistoria, Dalsbruk, Björkboda
Lovisa Christandotter von Vogelsang 1720 - 1812 och hennes ättlingar Släktforskning,Vogelsang von, Sverige, Enköping, Villberga
Pyttis socken Pyttis,, Kymmene socken, östra Finland, Nyland, Abborfors, Broby, Heinlaks, Hinkaböle, Klåsarö, Mogenpört, Pörtnora, Stensnäs, Svartbäck, Tuskas, Västerby, Väster- och Öster-Kyrkoby, Creutz, Solitander, Stor-Abborfors, Stockfors, Krämer,
Helsingfors stads historia V andra bandet, perioden 1918-1945
En svunnen tid Släktforskning, Geitlin, Richter, Runeberg, kvinnor
Den siste lantmarskalken personhistoria, släkter, von Born, Berndtson, Grafström
Nio syskon på landet släkthistoria, von Born
Privata förberedande skolan, Lovisa. Matrikel 1905–[1943] Privata förberedande skolan i Lovisa, Freders skola, skolmatriklar, elever, förteckningar, Lovisa, 1900-1940-talet
Borgå gymnasium. Matrikel 1725-1809 Borgå gymnasium, skolmatriklar, 1700-talet, 1800-talet, Borgå
Borgå gymnasii matriklar 1809-1872. Del I 1809-1843 Borgå gymnasium, skolmatriklar, 1800-talet, Borgå
Borgå gymnasium. Matrikel 1844-1872 Borgå gymnasium, skolmatriklar, 1800-talet, Borgå
TF:s katalog 1977-1978 Teknologföreningen, TF, teknologer, studerande, medlemsförteckningar, Tekniska högskolan, ingenjörer, diplomingenjörer, arkitekter, 1970-talet
Människor som jag känt [I]. Personliga minnen, utdrag ur bref och anteckningar personhistoria, biografier, minnen, Jac. Ahrenberg, memoarer, porträtt, brev, Adam Viskari, Carl Peter Mazér, J. A. de Gobineau, C. R. Sederholm, Woldemar Carl von Daehn, B. O. Schauman, Jakob Julius af Lindfors, Edvard af Forselles
Sammanfogat. En släktkrönika genom fem generationer
Till minnet av Gunnar Modeen Biografi, minnesskrift, tjänsteman, Modeen
Till minnet av Alexander Edvard Modeen. Minnesskrift, Modeen, geografer
Nylands Nations årsbok 1947 Nylands Nation, årsböcker, studenter, studerande, adresser, Helsingfors universitet, nationer, studentorganisationer, 1940-talet
[Socionommatriklar] Svenska social- och kommunal högskolan, Svenska socionomföreningen, Studenkåren vid Svenska social- och kommunal högskolan, matriklar, socionomer, bibliotekaries, studenter, studerande, kataloger
RUK 1920-1960
Hevoshaasta Helsingin helmeksi : Marjaniemi 1920-1990 Marudd, Helsingfors, 1900-tal
Handlingar till upplysning i Finlands kyrko-historia. Med det högwördiga domkapitlets i Åbo tillstädjelse. Ny följd I-IV kyrkohistoria, Finland, medeltiden, 1500-1800-talet, dokument, herdaminnen, prästmatriklar, Åbo domkapitel, stift, församlingar1836-1839
Samling af wapen för de adelige ätter som äro introducerade å Storfurstendömet Finlands riddarhus, jemte wapenbeskrifning på svenska och franska språk heraldik, Finland1840
Ny vägvisare genom Storfurstendömet Finland. Med stöd af de tillförlitligaste väguppgifter af landets samtelige herrar guvernörer Finland, vägar, trafikförbindelser, 1800-talet1848
Finlands minnesvärde män. Samling af lefnadsteckningar. Första bandet bemärkta personer, biografier, 1500-1800-talet1853-1854
Finlands minnesvärde män. Samling af lefnadsteckningar. Andra bandet bemärkta personer, biografier, 1500-1800-talet1855-1857
Korsholms skolor 1859 - 1958 Minnesskrift elevmatrikel, personalmatrikel, Korsholm, 1800-talet, 1900-talet1859
Förteckning öfver Lärare och Elever vid gymnasium i Åbo äfvensom Uppgift på de under loppet af läseåret 1866-1867 genomgångna kursser Skolmatrikel 1800-tal1867
Herdaminne för fordna Wiborgs och nuvarande Borgå stift I-II prästmatriklar, herdaminnen, Östra Finland, Borgå stift, Viborgs stift, Borgå, Viborg, församlingar, stift, kyrkan, uppslagsböcker, medeltiden, 1500-1800-talet1868-1869
Finlands ridderskaps och adels kalender för år 1872 släktforskning, adelskalendrar1872
Adress-Kalender för Helsingfors stad 1874-1875. Helsingfors, allmänna adresser, bostadsadresser, annonser1874
Den med sköldebref förlänade men ej å Riddarhuset introducerade svenska adelns ättar-taflor släktforskning, ointroducerad adel, ättartavlor, Sverige1875
Ättar-taflor öfver den på Finlands Riddarhus introducerade adeln. Första delen A-K släktforskning, ättartavlor1879
Ättar-taflor öfver den på Finlands Riddarhus introducerade adeln. Andra delen L-Ö släktforskning, ättartavlor1880
Förteckning öfver filosofie-magistrar promoverade vid Universitetet i Åbo 1643-1827. Med korta biografiska notiser filosofiemagistar, promoverade, förteckningar, matriklar, Kungliga akademien i Åbo, Åbo akademi,1882
Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1553-1634 Åbo domkyrka, kyrkoräkenskaper, 1500-talet, 1600-talet, vigda1884
Wasa trivialskola 1684-1884. Anteckningar, med anledning af skolans tvåhundraåriga tillvaro skolhistoriker, skolmatriklar, Vasa trivialskola, 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet, Vasa1884
Utdrag ur Åbo stads dombok 1624-1625 Åbo, domböcker, 1600-talet, 1620-talet1885
Utdrag ur Åbo stads dombok 1623-1624 Åbo, domböcker, 1600-talet, 1620-talet1886
Utdrag ur Åbo stads dombok 1626-1632 Åbo, domböcker, 1600-talet, 1620-talet, 1630-talet1887
Finlands Ridderskaps och Adels vapenbok jemte beskrifning heraldik, Finland1889
Köpmannasläkter i Åbo på 1600- och 1700-talen släktforskning, släkter, personhistoria, Åbo, 1600-talet, 1700-talet1890
Utdrag ur Åbo stads dombok 1632-1634 Åbo, domböcker, 1600-talet, 1630-talet1890
Utdrag ur Åbo stads dombok 1635 Åbo, domböcker, 1600-talet, 1630-talet, diarium, brev, Hertig Johan1891
Åbo akademis studentmatrikel ånyo upprättad. Förra afdelningen 1640-1740 Åbo akademi, Kungliga akademien i Åbo, studentmatriklar, studenter, studerande, 1600-talet, 1700-talet1891
Tilastollinen ja elämäkerrallinen Suomen evankelis-lutherilaisten seurakuntain kiertokoulunopettajain matrikkeli ambulerande skola, lärare, lärarmatriklar, kyrkan, kyrklig fostran, församlingar1891
Finlands universitet 1828-1890. Biografiska uppgifter öfver dess lärare, embets- och tjenstemän matriklar, Helsingfors universitet, Finlands universitet, lärare, forskare, tjänstemän, 1800-talet1891
Nya svenska lärovärket 1882-1892 skolhistoriker, Nya svenska läroverket, Lärkan, Helsingfors, 1800-talet1892
Vasa fruntimmerskola (1857-1892), Sääf Knut Vasa fruntimmersskola, flickskolor, skolhistoriker, skolmatriklar, Vasa, 1800-talet,1893
Vasa fruntimmersskola 1857-1893. En återblick Vasa, 1800-talet, historiker, skolmatrikel, lärare, elever1893
Matrikel öfver generaler, stabs- och öfverofficerare vid finska militären den 1 januari 1894 Matrikel, finska militären 1894, stabs- och överofficerare, Oskar Wasastjerna, personregister1894
Åbo akademis studentmatrikel ånyo upprättad. Senare afdelningen 1740-1827 Åbo akademi, Kungliga akademien i Åbo, studentmatriklar, studenter, studerande, 1700-talet, 1800-talet1895
Utdrag ur Åbo stads dombok 1636 Åbo, domböcker, 1600-talet, 1630-talet1896
Storfurstendömet Finlands ridderskaps och adels kalender för år 1897 släktforskning, adelskalendrar1897
Matrikel öfver Generaler, Stabs- och Öfverofficerare samt Läkare vid finska militären den 13 nanuari 1897. andra årgången matrikel, officerare, läkare, 18971897
Utdrag ur Åbo stads dombok 1637 Åbo, domböcker, 1600-talet, 1630-talet1898
Suomen evankelis-lutherilaisen kirkon matrikkeli prästmatriklar, kyrkan, församlingar, uppslagsböcker, 1800-talet1898
Aschebergska grafkoret. Biografiska anteckningar om Aschebergska ätten släktforskning, släkter, släktböcker, historia, Ascheberg, Kristine kyrka, Göteborg1899
Atlas öfver Finland. Text Finland, geografi, natur, statistik, 1800-talet1899
Program öfver verksamheten och förändringarna vid svenska klassiska Lyceum i Åbo och fyrklassiga Elementarskolan i Björneborg 1890 -1899 Skolmatriklar, 1800-talet1899
Sukukirja. Suomen aatelittomia sukuja I släktforskning1901
Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634-1700 Åbo domkyrka, kyrkoräkenskaper, 1600-talet, vigda1901
Die Wappen- und Namenszeichnungen auf den Felsen bei Hangö Tulludde heraldik, inskriptioner, Hangö, Tulludden1902
Elementarläroverkens i Finland lärarekår I. Statsskolorna. Biografiska notiser matriklar, lärare, förberedande skolor, läroverk. elementarskolor, statliga skolor, flickskolor, lärarmatriklar1902
Björneborgs svenska samskola jämte förberedande skola läseåren 1892 - 1902; Lagerblad, U. skolhistoriker, skolmatriklar, Björneborgs svenska samskola, Björneborg, 1800-talet, 1900-talet1902
Almanach de Gotha 1903. Annuaire génealogique, diplomatique et statistique släktforskning, Europa1903
Svenska ättartal 1905-1908 släktforskning, Sverige1905-1908
Lojo och dess kyrka. Illustrerad vägledare Lojo, Lojobacken, Lojo kyrka, Kalkberget, Hiittis, Lojoåsen, Vaanila, Laxpojo Koivula, Paloniemi, Outamo, Karstu, Muijala, Virkby, Gerknäs1905
Utdrag ur Åbo stads dombok 1638 Åbo, domböcker, 1600-talet, 1630-talet1905
Program öfver Antellska privata svenska fruntimmersskolan, Antell, aLINA Antellska privata svenska fruntimmersskolan, förberedande klasserna, småbarnsskolan och barnträdgården; nu Samskola i S:t Michel jämte återblick på dess 50 åriga verksamhet1905
Bidrag till Helsingfors stads historia II Helsingfors, 1906, prosten Henrik Forsius1906
Bidrag till Helsingfors stads historia III Helsingfors, 1906, borgerskapet, utdrag ur Helsingfors stads domböcker 1639-1643, personregister1906
Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701-1735 Åbo domkyrka, kyrkoräkenskaper, 1700-talet, begravda, vigda1907
Släkten Wilskman släktforskning, Wilskman1907
Människor som jag känt [II]. Personliga minnen, utdrag ur bref och anteckningar personhistoria, biografier, minnen, Jac. Ahrenberg, memoarer, porträtt, brev, Ignoi Vornanen, Erik Johan Bäck, Wladimir Swertschkoff, Nikolai Adlerberg, Severin Gabriel Falkman, Fanny Churberg, Fredrik Wilhelm Scholander,1907
Kvarlefvande Lärare och Elever vid Åbo Gymnasium 1830-1872 matrikel över år 1907 i livet varande lärare och elever från Åbo Gymnasium (1830-1872)1907
Förändringar under de senaste fem år i fråga om Lärare och Elever vid Åbo Gymnasium 1830 - 1872 Matrikel, förändringar 1902-1907, gymnasistmöte 19071907
Biografiska anteckningar om Savolax brigadens män 1808-1809 Savolaxbrigaden, 1808-1809, Finska kriget, levnadsteckningar, namnregister, officerare, civila tjänstemän1908
Fredrikshamns stads historia I Fredrikshamn, Nordenstreng, Veckelax 1653-1721, 1721-1742, borgmästare, rådmän, kämnersrätt, magistrat, stadsfullmäktige,1908
Bidrag till Helsingfors stads historia V gamla Helsingfors 1550-1640 Helsingfors, gamla Helsingfors 1550-1640, gamble Helsingefors Stadz Mantals Längdh 1644, tjänstemän i Helsingfors 1551-1644, personregister1908
Människor som jag känt [III]. Personliga minnen, utdrag ur bref och anteckningar personhistoria, biografier, minnen, Jac. Ahrenberg, memoarer, porträtt, brev, Lena Lautiainen, Albert Edelfelt, Charles Garnier, Zacharias Topelius, Robert Olof Lagerborg1908
Hangö samskola. Läseåret 1908-1909 årsberättelser, Hangö samskola, Hangö primärskola, samskolor, Hangö, 1900-talet1909
Luettelo Suomen Koneenkäyttäjien Liiton jäsenistä v. 1909 = Förteckning öfver medlemmar i Finska Maskinistförbundet år 1909 Finska Maskinistförbundet, medlemsförteckningar, 1900-talet, maskinister, tekniker1909