Uppsatser

 

UPPSATSER XV 2016, pris 5 euro

- Kristian Stockmann: Släkten Bondstorph – Bonsdorff:s äldsta led

Släkten Bondstorph – Bonsdorff härstammar från Tyskland. Guldsmeden Christopher Bondstorph är stamfar för släkten Bonsdorff – von Bonsdorff i Finland. Han nämns i Åbo 1638 och flyttade till Uleåborg sannolikt 1640. I denna utredning har författaren koncentrerat sig på de äldsta generationerna, speciellt borgarna i Uleåborg och försökt gå igenom alla tillgängliga källor, bl.a. kyrkoböcker, domböcker och mantalslängder. Nästan alla notiser han funnit om dem har han tagit med. En uppfattning om det genomgångna materialets omfattning får man av att dombokshänvisningarna är över 600. Utredningen innehåller mycket nytt.

- Kristian Stockmann i samarbete med Mikael Reuter: Släkten Reuter från Bolarskog i Esbo

I Bergholms Sukukirja, 1892 finns en gren av den här utredda Bolarskogsläkten Reuter presenterad. I Sukukirja nämns två släkter Reuter av vilka den yngre hör till den här utredda. Sukukirjas båda släktutredningar innehåller flera fel.

I Bolarskog i Esbo förekom en släkt Reuter. Rusthållaren Johan Andersson i Bolarskog som hörde till denna släkt flydde år 1713 med hustru och barn till Sverige. Johan återvände efter Stora ofreden till Finland. Han var död 1735 och efterlämnade då 7 barn av vilka fyra vistades i Esbo och 3 i Stockholm. Av de tre barn som vistades i Stockholm har med säkerhet kunnat identifieras döttrarna Elisabet och Johanna. Det tredje barnet är sannolikt Johan Reuter född 1699, som var bokhållare vid gruvorna i Herräng i Roslagen och stamfar för den till Kimo bruk i Oravais inflyttade släktgrenen. Släkten blev en mycket betydande kultursläkt i Finland.

Hela denna släkts båda släktgrenar ända till nutid är presenterad i denna utredning som omfattar 48 släkttabeller.

- Rainer Knapas: Släkten Jaenisch – från Viborg till Moskva

Stamfadern för släkten Jaenisch i Viborg, Niklas Jaenisch (1686–1746), flyttade till staden från Nyen på 1710-talet. Hans talrika barn och deras efterkommande hörde till det ledande skiktet i stadens ekonomi och förvaltning under hela 1700-talet. Den hittills, enda mera omfattande utredningen i tabellform över släkten ingår i de genealogiska bilagorna i J.W. Ruuths Viborgs stads historia, andra delen, från år 1906. I uppsatsen framläggs vissa tillskott och preciseringar till de äldre utredningarna, särskilt beträffande den släktgren som med medicine doktorn Hans Henrik Jaenisch etablerade sig i Moskva 1773.

- Christer Boije af Gennäs: Hans Henrik Boije af Gennäs – President, friherre (1716–1781)

Hans Henrik Boije var stamfader för den friherrliga ättegrenen Boije af Gennäs. Sin militära bana inledde Hans Henrik vid 16 års ålder och han deltog i alla riksdagar 1738–1772.

Under sin livstid ägde Hans Henrik Boije flera gårdar i Finland och Sverige. I Tammerfors ägde han bl.a. Tammerfors gård, på vars marker staden Tammerfors grundades 1.10.1779, och Hatanpää gård. Otavalla spinneriskola grundade han 1756.

Till landshövding i Nyland- och Tavastehus län utnämndes Hans Henrik Boije 24.8.1761 och han flyttade till residensstaden Helsingfors. Hans Henrik Boije blev inskriven som frimurare nr 1 i Finland. Gustav III utnämnde Hans Henrik Boije 31.12.1772 till president i Statskontoret för att ta hand om rikets finanser..

På sin tid var Hans Henrik Boije en politiskt omstridd person som genom ekonomiska reformer försökte främja utvecklingen av hela rikets och i synnerhet Finlands näringsliv.

- Rainer Toiviainen: Ragnar Nordström –  Redaren, patrioten

Ragnar Nordström var en stor fosterlandsvän. Han valde utbildning i jägarbataljonen i Tyskland. Under frihetskriget sårades Nordström allvarligt vid Lempäälä och därför blev officersbanan inte hans framtidstjänst.

Ända sedan ungdomstiden hade Ragnar Nordström varit intresserad av havet och sjöfart. Han blev redare i sin födelse- och hemstad Lovisa och byggde där upp ett av landets största rederier.

- En resa till Sverge vid upprorets utbrott. Skriven 1919 av  Lars Krogius, sammandrag av Helena Boström.

Det var oroligt i Finland 1917–18. Som en följd av oroligheterna efter revolutionen i Ryssland bröt ett inbördeskrig ut i Finland. De vita ville kalla hem de s.k. jägarna som hade rest till Tyskland för militär utbildning.

Uppdraget att transportera hem jägarna från Libau gavs åt skeppsredaren, kommerserådet Lars Krogius d.y. Han var verkställande direktör för Finska Ångfartygsaktiebolaget och hade därför fartyg att erbjuda. Krogius beskriver den strapatsrika resan över Bottenviken han gjorde för att organisera hemtransporten.

Jägarna kom 25.2 till Vasa och mottogs där av general Mannerheim för att förena sig med de vita.

- Henry Clay Ericsson: Harriet Clayhills – Journalist, nordist, feminist

I denna artikel skildras Harriet Clayhills (1920–2014) liv. Hon föddes i Åbo, gick i skola i Karis och Åggelby. Under gymnasieåren fick hon sitt genombrott som författare. Efter studier vid Helsingfors universitet och jobb som journalist flyttade hon 1949 till Oslo. På 1970-talet verkade hon som redaktör i Stockholm, Hon blev snabbt en central figur inom den tidiga feministiska rörelsen.

UPPSATSER XIV 2007, pris 5 euro
- Åke Backström: Det polska upproret: Finska Gardets befäl 1830 - 1832
- Åke Backström: Den ungerska parentesen: Finska Gardets befäl 1849.
- Mikael Stenvall, Vasa. Weckström - En tjänstemannafamiljs öden i 1700-talets Helsingfors.
- Kristian Stockmann: Bröderna Frantz och Jörgen Stockman och deras ättlingar.
- Rainer Toiviainen: Tenngjutare i Lovisa.
- Hans Andersin: Släkten Naeslindh.
- Hans Andersin: Släkten Oleander.

UPPSATSER XIII 2001, pris 5 euro
- Åke Backström: Några Finland tangerande tyska officersöden.
- Michael von Timroth: Genealogia Thiemrothiana.
- Michael von Timroth: Släkten Geitel i Finland.
- Mårten Weurlander: Från Drumsö till Lövkulla.
- Kurt Marander: En enkel soldat.

UPPSATSER XII 1997, pris 5 euro
- Hans Andersin: Släkten Harthin i Sverige, S:t Petersburg och Finland.
- Åke Backström: Freedericksz
- Den finska friherliga ätten efter ryska revolutionen.
- Hermann Paul: En slädfärd till Lappland 1859. Översatt från tyska med efterskrift av P. E. Paul.
- Viktor Procopé: Något om två jämtländska bröder Procopaeus och mera om deras omgivning.
- Kurt Sundvall: Några frimurarprofiler från 1700-talets Finland.

UPPSATSER XI 1994, pris 5 euro
- Per Öhberg: Släkten Appelroth och gårdarna Pätilä och Toijala i Koski Hl
- P. E. Paul: Soldatsläkten Kulla från Kjulo under 250 år.
- P. E. Paul: Svärdsbröder och tyska ordensriddare i Baltikum.
- Madeleine Tigerstedt: Emigranter under segel till Fjärran Östern.
- Åke Backström: Agricola - den under falska premisser naturaliserade ätten.
- Mirjam: Groundstroem: Professorskan Edla Rein - ett kvinnoöde under 1800-talet.
- Carol Hedberg: Christina Lindmarck och Neovierna.
- Viktor Procopé: Svidja - ett säteri i Sjundeå - och Flemingarna

UPPSATSER X 1990, slutsåld
- Sven E. Kock: Släkten Joskit - Kurf - Kock
- Åke Backström: Militära jurister i Finland.
- Marita Gayer: Släkten Gayer.
- P. E. Paul: Fem damer från Smolna-institutet.
- Hans Andersin: En släkts språkliga utveckling under trehundra år.
- Kaj Duncker: Carl XII:s officerare.
- Ilse Johansson: Släkten Kiseleff.
- Berndt Godenhielm: Petter Godenhielm och Koirala rusthåll.
- P. E. Paul: Ersassläkterna från Böckby i Lappträsk. Tillägg.
- Jarl Schönberg: Rättelser till Uppsatser IV.

UPPSATSER IX 1988, pris 5 euro
- P. E. Paul: Ersassläkten från Bäckby i Lappträsk.
- Henrik Falck: Anders Johan Hipping.
- Per Öhberg: Släkten Öhberg från Embo by i Liljendal.
- Åke Backström: Generaler och överstar i militärsläkten Procopaeus/Procopé.
- Berndt Godenhielm: Anders Gustafsson Godhe - en artilleriveteran från 30-åriga kriget.
- Åke Backström: Nylands bataljon 1855-68 och 1880-1902 kompanibefälets tjänsteår.

UPPSATSER VIII 1987, pris 5 euro
- P. E Paul: Ingermanländska släkten Koljo under 400 år.
- Per Heinrichs: Om släkten Heinrichs.
- Victor Procopé: Om släkten Procopé.
- Berndt Godenhielm: Det var bröllop hos Johan Jacobsson Lund, inte Lind.
- Åke Backström: Officerare och civila tjänstemän vid 8 Nylands indelta Finska Skarpskyttebataljon 1855-68.

UPPSATSER VII 1985, pris 5 euro
- Kurt Marander: Två porslinshundar.
- Anne-Marie Silin: Florströmiana.
- Ohto Manninen: Vad Finland betydde under svenska tiden.
- Pär-Erik Tegengran: Rundresa i ett släktträd.
- Åke Backström: Officerare och civila tjänstemän vid 1. Nylands, Finska Skarpskyttebataljon 1880-1902.
- Ilse Johnsson: Några tillägg till Fredric Cadeniu´s släkt.
- J. O. Tallqvist: Det ryska kulturarvet i Helsingfors.
- Johan Rääf, gift med Maria Abrahamsdotter Lijr, en rättelse.

UPPSATSER VI 1984, slutsåld
- Ragnar Mannil: Kring släktforskningens och den personhistoriska forskningens etik.
- Runar Saarnio: Tvillingbröderna.
- P. E. Paul: Släkten Paul från Pasewalk - särskilt finländska grenen.
- Åke Backström: Jägarförlusterna under Tyskland-åren 1915-1918.
- Ebba och Olle Dahlström: Släkten Lihr under 350 år.
- Berndt Godenhielm: Pihl - en rättelse.

UPPSATSER V 1983, pris 5 euro
- Pär-Erik Tegengren: Sanningen, hela sanningen och intet annat än sanningen.
- Bertel von Bonsdorff: Karl Knussons dotter Karin
- Anne-Marie Silin: Ätttlingar till akademiträdgårdsmästaren Johan Erik Lindstedt.
- J. O. Tallvist: Den finlandssvenska parnassen.
- Berndt Godenhielm: Den västfinska släkten Pihl intill senare delen av 1700-talet.
- Boris Lindblad: Kring några gamla Baku-brev.
- Kaj Duncker: Finska regementen under 1600-talet.

UPPSATSER IV 1981 slutsåld
- Pär-Erik Tegengran: En riktig rövarhistoria.
- Wilhelm Schalin: Sju generationer Sursell.
- Boris Lindblad: Rosa Link - en helsingfors-mamsell och syskonen Grot i Petersburg.
- Carin Frankenhaeuser: Utdrag ur Janne Söderhjelms brev från amurområdet 1869-1879.
- Börje Thilman: En droppe kungablod.
- Jarl Schönberg: Släkten Schönberg från Kumo.
- Margareta Damsten: En prästmans vedermödor vid tiden kring lilla ofreden.
- Olav D. och Wilhelm Schalin: Släkten Carelius - med härstamning från Carlö.

UPPSATSER III 1980 pris 5 euro
- Wilhelm Schalin: Det topelianska arvet.
- Ingeborg Dyhr-Sylvin: Släkten Jabel i Finland.
- Helge von Knorring: Hinnerichsen.
- Ilse Johansson: Släkten Cadenius.
- Margareta Damsten: Björsboda-Westergård.
- P. E.Tegengren: Ur gamla rättegångsprotokoll.

UPPSATSER II 1978 pris 5 euro
- Ragnar Mannil: Dokumentation i släktforskning.
- Margareta Damsten: Björsboda - Sörgården.
- Ingeborg Dyhr-Sylvin: Mathilda Dyhr, ett levnadsöde.
- Anne-Marie Silin: Emsalö i gamla tider.
- Wilhelm Schalin: Vargata bönder - gäöstgivare vid kungsvägen över Åland.
- Otso Vartiovaara: En reseskildring från 1875.
- Else Johansson: En tidsbild från Viborg.
- Arno von Pfaler: Till flydda tider.

UPPSATSER I 1977 slutsåld
- Heikki H. Herlin: Några kyrkslättshemmans öden.
- Margareta Damsten: Genealogin i medicinens tjänst.
- Pär-Erik Tegengren: Mysteriet med silverbägarna.
- Boris Lindblad: Ur Johan Ascholins dagbok 1827 - 1859.
- Gustaf Aminoff: Min farmors förfäder - ett genealogiskt problem.