DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Raseborgs kompani

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnnn Nnnnnnn".

NyTaDR RasC120 Smedsede

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani, Tenala, Nyland

120. Smedzede GMR 1728
Vacant
Men wed Compag:z ankombst till landet 1721 hafwer på detta N:o sig angifwit, en af dhe 1713 i Landet qwar blefne
Jören Adamson
som befunnen odugel: ty är han interims wijs förafskiedat d: 23 Janu: 1723. I stället samma Dato af dhe från Gen: Major Benetz Regemente hijtgifne, hijt Transport: uhr N:o 112
Petter Blomberg Småland, Alseda Sochn 42 21 gift

120. Smedzede GMR 1735
Petter Blomberg Småland, Allseda Sn: 49 28 gift

120. BeMR 1743
Petter Blomberg Småland, Alseda Sochen 57 36
Gammal ock orcklös samt Blesseradt, anhålla om underhåld, Casseras: I stället antagen Wargiärdningz Karlen
Anders Tegelberg 20

120. Smeds Ede GMR 1767
Anders Tegelberg
Förrymdt d: 15 Maji 1759. I stället d: 20de Augustii samma år antagit
Hans Lindgren Tenala, Nyl: 39 7 gift

120. Smeds Ede GMR 1775
Hans Lindgren
genom Hr: Regements Chef:s Rsol: af d: 13 febr: 1774 utbytt emot
Eric Smeslund Nyl: 27 1 5 10 ogift

120. Smedsede GMR 1779
Eric Smeslund
genom Regements Chefens Resolution af d: 20 Maij 1779 utbyt emot
Eric Orre - 21 - 5 7 ogift

120. Smedsede GMR 1783
Eric Orre Nyl: 25 6 5 7 ogift

120. Smedsede GMR 1787
Eric Orre Nyl: 29 10 5 7 gift

120. Smedsede GMR 1789
Gustaf Krok Nyl: 28 9 5 9 gift
Karlen approberas.
Transporterad från Reserve Bataillon d. 30 Maij 1788 uti den med döden afgångna Dragons ställe.

120. Smedsede GMR 1790
Gustav Krok Nyl: 29 10 5 9 gift

120. Smedsede BCMR 1805
Gustaf Krok Nylänninge 45 27 5 9 Gift
Giort Kriget i Finland
sjuklig, tjent länge och med beröm, varit uti sista finska Kriget och der ådragit sig fel på hörseln, anmäles til underhåll, får afsked.

53. Smeds Ede GMR 1806 (2. Sqv.)
Gustaf Krok
afskedad vid Besigt: och Cassat: Munstr: den 6 Julii 1805 i dess ställe från Vargeringen Transporterad den 6 Octob: 1804 approberade Reserven
Samuel Rönnberg Nylänninge 22 3 5 9 ogift

Tenala KB 1804-1809 pag. 243
Drag: Samuel Rönnberg f. 15.4.1784 Överlevde kriget
hu. Anna Lisa Andersdr. f. 1785
barn: Gustafva

Sammanfattning:
120. (53.) Smedsede
Jören Adamson 1721-23.1.1723
Petter Blomberg 23.1.1723-3.10.1743 Från N:o 112
Anders Tegelberg 3.10.1743-15.5.1759 Förrymd
Hans Lindgren 20.8.1759-13.2.1774
Eric Smeslund 13.2.1774-20.5.1779
Eric Orre 20.5.1779-18.5.1788 Död
Gustaf Krok 30.5.1788-6.7.1805
Samuel Rönnberg 6.7.1805-17.9.1809 Överlevde finska kriget