DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Raseborgs kompani

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnnn Nnnnnnn".

NyTaDR RasC113 Eriksby (Ersby)

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani, Tenala, Nyland

113. Erichz by GMR 1728
Anders Snäll Nyland, Tenala Sochn 50 14 gift
Karlen gam: och bräklig, får afsked. Rusthåll: påtager sig att straxt skaffa en annan igen.

113. Ericksby GMR 1735
Johan Örnmarck
Som ifrån N:o 9 Hijt transporterats, genom döden afgången d: 20 decemb: 1730. Sedermera present:
Johan Isacson
hwilken för det han warit liten eij kunnat antagas. I stället anskaffat d: 7 aug: 1732
Isac Willig Nyland, Tenala Sn: 29 3 gift

113. Ersby GMR 1767
Isac Willig
förafskedat wid Besicktningz Munstringen år 1749. i stället d: 8 Januarii 1751 Antagen
Jonas Ekman Tenala, Nylänning 36½ 16½ gift
felachtig begiär afskied

113. Ersby GMR 1775
Thom: Erstedt Nyl: 33 8 5 11 gift
approberad wid Genneral Munst: 1767

113. Ersby GMR 1779
Thomas Ersstedt Nyl: 37 12 5 11 gift

113. Ersby GMR 1783
Thomas Erstedt Nyl: 41 16 5 11 gift

113. Ersby GMR 1787
Wolantaire
Bruncrona - - - - - -
har genom Resolution af Herr Öfwersten och Commendeuren Montgomerie blifwit antagen den 27 Sept: 1784, efter Dragon Erstedt, som genom samma Resol: erhållit afskied.
(om Bruncrona:) Minder årig idkar studjer

113. Ersby GMR 1789
Johan Erstedt Nyl: 24 - 5 7 gift
Int: ant: d: 15. Nov: 1788 uti afförda Volontairen Bruncronas ställe.

113. Ersbÿ GMR 1790
Johan Erstedt Nyl: 25 1 5 7 gift

113. Ersby BCMR 1805
Johan Erstedt Nyl: 41 16 5 7 Gift
Giort 1789och 1790 års Fälttåg

50. Ersby GMR 1806 (2. Sqv.)
Johan Erstedt Nylänninge 42 17 5 7 gift
Gjordt 1789 och 1790 års Fälttåg

Tenala KB 1804-1809 pag. 101
Dragon Johan Erstedt f. 17.12.1764 Överlevde kriget
hu. Stina Isaacsdr. f. 1764
barn: Anna Juliana, Johan, Isaac, Christina, Maria, Eva Lovisa, Hedvig Johanna och Jonas

Sammanfattning:
113. (50.) Ersby
Anders Snäll (1714)-26.8.1728
Johan Örnmarck 26.8.1728-20.12.1730 Död
Isac Willig 7.8.1732-9.12.1749
Jonas Ekman 8.1.1751-4.4.1767
Thomas Erstedt 4.4.1767-27.9.1784
Bruncrona 27.9.1784-15.11.1788 Minderårig volontär
Johan Erstedt 15.11.1788-17.9.1809 Överlevde finska kriget