DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC043.a 2. korpral

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Lojo, Nyland

43.a. Andra Corporalskapet GMR 1728
Anders Palm
wed sidsta General Munstringen avancerat till Fourier wed detta Compagnie, I stället ifrån Gref Ferssens Regemente hijt antagen
Håkan Wolf
som sedermera d: 29 Junii 1726 ehrhållit interims afskied, I stället d: 11 Junii på fölljande hijt Avancerat Dragon ifrån N:o 61 af detta Compagnie
Friedrich Christoph: Oldenburg Tient 14 åhr

43.a. Andra Corporalen GMR 1735
Friedrich Christian Oldenburg Tient 21 år

43.a. Andra Corporalskapet MR 1743
Johan Tammelin

43.a. Andra Corporal skapet 1749 & 1750
Carl Friedr: Ekestubbe

43.a. Andra Corporalskapet GMR 1767
Carl Gustav Uggla
befordrad till Fourier vid Raseborgs Compagnie d: 11 Septembr: 1749, samma dag i stället befordrad volontairen
Carl Friedric Ekestubbe
som avancerat till Fourier vid Raseborgs Compagnie den 16 Julii 1750, och hit i stället samma dag, Fältväbelen vid Safvolax Infanterie
Eric Wilhelm Fieandt
som avancerat till Kongl: Lif Drabant d: 16 Augustii 1756, den 2 Septembr: samma år hit i stället Rustmästaren af Nylands Infanterie
Arendt Johan Röcher
som den 10 septembr: 1760 ärhållit sergeants Caractere och den 30 septembr: 1765 befordrad til stabs Cornett vid Kymmenegårds Compag:, den 1 octobr: samma år hit i stället transporterad ifrån Karelska Esqvadron, sergeanten
Johan Kallberg

43.a. Andra Corporalskapet GMR 1775
Corporal Sergeanten
Johan Kallberg
ärhållet afskied d: 3 Nov: 1773. I stället samma dag Transporterat Corporalen ifrån Borgo Compagnie
Samuel Rosenlindt

43.a. Andra Corporalskapet GMR 1779
Samuel Rosenlindt
Befordrat till Fourier, I stället Transporterad 1776 d: 31 October Fourier
Abram Rosenlindt
som den 29 Aprill 1778 avanceradt till under Lieutenant vid Artelleriet, 1778 d: 13 Julij till Corporal efter honom befordrat Volontairen
Johan Torgman
som den 9 Julij samma år befordrades till Fouriers Indelningen vid Compagniet, och i stället samma dag Transporteradt Corporalen vi Secund Majorens Compagnie
Johan Wentzell Rotkirck

43.a. Andra Corporal Skapet GMR 1783
Cornetten
Johan Wentzell Rotkirck

43.a. Andra Corporalskapet GMR 1787
Cornetten Rothkirck Transporterad till Premier Adjutant, den 18 Maii 1785. I stället samma Dag genom tjenstebyte hit Transporterad Adjutanten
Gustaf Hästeskoo

43.a. Andra Corporalskapet GMR 1789
Adjutanten
Gustaf Hästesko

43.a. Andra Corporalskapet GMR 1790
Adjutanten
Gustaf Hästesko

Sammanfattning
Andra Corporalskapet (Lojo)
Anders Palm ???-1721
Håkan Wolf 1721-29.6.1726
Friedrich Christian Oldenburg 11.6.1727-efter 1735 Från N:o 61
Johan Tammelin senast 1743-efter 1743??
Carl Gustav Uggla efter 1743-11.9.1749 Till furir i Raseb.k.
Carl Friedric Ekestubbe 11.9.1749-16.7.1750 Till furir i Raseb.k.
Eric Wilhelm Fieandt 16.7.1750-16.8.1756 Till Livdrabanterna
Arendt Johan Röcher 1756-30.9.1765 Till kornett Kymm.k.
Johan Kallberg 1.10.1765-3.11.1773
Samuel Rosenlindt 3.11.1773-31.10.1776 Till furir
Abram Rosenlindt 31.10.1776-29.4.1778 Till underjöjtnant
Johan Torgman 13.6.1778-9.7.1778 Till furir
Johan Wentzel Rotkirch 9.7.1778-18.5.1785 Till adjutant
Gustaf Hästeskoo 18.5.1785-