DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC079 Grännäs

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Pojo, Nyland
Lars Gran, Johan Watts, Petter Wång, Christian Zaar

79. Grännes GMR 1726
Joh: Graan Nyland 40 16 gift
qwar blifwit i landet efter Regementet 1713. har wjd Regementetz återkombst ifrån Swerige d:24 nov: 1721 sig instält.

79. Grännes GMR 1735
Johan Graan
erhållit afsked d: 11 September 1734. i stället samma dag af Rotan Praesenterat Lego Karlen
Lars Larson Graan Nyland 22 1¼ -
Commenderad uti Friedrichshamn, och den förras interims afskied warder här med stadfäst.

79. Grännes MR 1747
Lars Larss:n Graan Nyl: 34 13 gift Skomakare

79. GMR 1761
Lars Gran 50 27
oförmögen at marchera, afgår til garnizon i Strals:

79. Grännäs GMR 1767
Lars Gran Nyl: 55 33 gift
giordt tienst både i finska och pommerska Kriget
Karlen altid upfördt sig wäl, biwistat Finska och Pommerska Campag: och blifvit illa skadad til hälsan, nu mera odugelig til widare Krigstienst, får afsked och anmäles til dubbelt underhåll.

79. Grännäs GMR 1778
Lars Gran
fådt afskied den 10 Octobr 1767. Den 1 Januarii 1768 i stället insatt
Johan Watts
som fådt afskied den 6 Martii 1773; I stället insatt den 2 Maji 1774
Petter Wång
som den 3 Martii 1778 dödt. I stället insatt den 24 Aprill 1778 Reserven
Christian Zaar Nyl: 22 ⅙ 5 8 ogift

79. Grännäs GMR 1782
Christian Zaar Nylänning 26 4 5 9 gift

79. Grännäs GMR 1785
Christian Zaar Nyl: 29 7 5 9 gift

79. Grännäs GMR 1795
Christian Zar Nylän: 39 17 5 9½ gift

79. Grännäs GMR 1800
Christian Zar Nyl: 44 22 5 9½ Gift

79. Grännäs GMR 1804
Christian Zar Nyl: 47 25 5 9½ Gift

Pojo KB 1803-1808 pag. 156
Soldaten N:o 79 Christian Zaar f. 1755
hu. Brita Ersdr. f. 1745 d. 1803
hu. Anna Greta Johansdr. f. 1777
barn: Fredric och Carl Christian

Pojo KB 1811-1816 pag. 169
Sold. Änk. (öv.struk.) hu. Anna Greta Johansdr. f. 1777
(på raden ovanför henne tillagd)
f.d. Soldaten n. 79
Torp.Christian Zaar f. 24.1.1755
Återkommen från Stockholm 1811 (överlevde kriget)

Sammanfattning
79. Grännäs
Johan Graan 24.11.1721-11.9.1734
Lars Larsson Graan 11.9.1734-10.10.1767
Johan Watts 1.1.1768-6.3.1773
Petter Wång 2.5.1774-3.3.1778 Död
Christian Zaar 24.4.1778-17.9.1809 Överlevde kriget