DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC025 Lågbacka

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
Daniel Biörnsten, Nills Rolig, Abram Lågberg, Anders Lågström, Abraham Grönvall

25. Lågbacka GMR 1726
Daniel Biörcksten Nyland 45 16 gift -
qwar blefven i landet effter Regementet 1713. har wjd Regementetz återkombst ifrån Swerige sig instält.
Har fallande siukan, får afskied, behåller lika Mond: Sorter med N:o 1.

25. Lågbacka GMR 1735
Daniel Biörcksten
Förafskiedat wid Gen: Munstringen d: 8 Junii 1726. i deß ställe har Rotan d: 11 Martii 1730 präsenterat drängen
Nills Rolig Nyland 23 5 gift
Karlen nu Kommen sig före, hwarföre han til widare förbättring blifver stående, hälst som Rotan är mycket svag.

25. Lågbacka MR 1747
Niels Rolig
som warit liderl: och odugelig fåt afskied d: 16 aprill 1741. Samma dato har Rotan praesent: drängen
Gustaf Mattss: Lågberg
som d: 20 aug: 1741 blifwit tagen till Hr: Öfwerste Willebrandts Regemente, hwaraf han skall tagit städsell, d: 29 sept: 1743 har Rotan åter praesent: hur denna Lågberg med dem å undfången resol:(ution) och skiähl hwilken sedermera efter ordres af d: 16 Martii 1744 är lefwererat till Hr: Öfwersten Ruthensparres Regemente: Sedermera har Rotan praesent: och wid hållen Recrütering i Helsingfors d: 16 Maji 1747 antagen
Abr: Nielsson Lågberg Nyl: 30 - gift Skomakare

25. GMR 1761
Abram Lågberg 45 15

25. Lågbacka GMR 1767
Abram Lågberg
fåt afskied d: 21 Januarii 1763. i stället antagen d: 16 Apr: 1767
Anders Lågström Nylänning 21 ½ ogift

25. Lågbacka GMR 1778
Anders Lågström Nyl: 32 11 5 8 gift

25. Lågbacka GMR 1782
Anders Lågström Nyl: 36 15 5 8 gift

25. Lågbacka GMR 1785
Anders Lågström Nyl: 39 19 5 8 gift

25. Lågbacka GMR 1795
Abram Grönvall Nylän: 39 5 5 7½ gift

25. Lågbacka GMR 1800
Abraham Grönvall Nyl: 44 10 5 7½ Gift

25. Lågbacka GMR 1804
Abraham Grönvall Nyl: 47 13 5 7½ Gift

Karis KB 1805-1814 pag. 48 Obs. Rotens torp i Kasaby
Soldaten Abr: Grönvall f. 1751 Karis d. ”Död i Krig 1809”
hu. Maja Lisa Nyman f. 1760 Karis
barn: Henric Johan, Abraham och Maja Stina
(änkan flyttade ut ur torpet 1812 till Backby)

Sammanfattning
25. Lågbacka
Daniel Biörcksten 1710-8.6.1726
Niels Rolig 11.3.1730-16.4.1741
Gustaf Mattsson Lågberg 16.4.1741-20.8.1741 Tagig städsel i värvat regem.
Abraham Nielsson Lågberg 16.5.1747-21.1.1763
Anders Lågström 16.4.1767-24.8.1789 Fången i Svensksund
Abraham Grönvall 12.1.1790-1809 Död i fält