DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC097 Degerby

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Degerby, Nyland

Rotebönderna 1726 & 1735: Degerby: Hindrich Michellsson, Hindrich Jacobsson, Lars Mattzzon

97. Degerby GMR 1726
Jonas Östberg Wästgiötland 29 9 gift
på Rådmans Öhn d: 12 octobr: 1721 hjt understucken wed Gen: Munstringen af H: Gref Ferssen De Regem:

97. Degerby GMR 1735
Jonas Östberg
bekommit afskied d: 11 Junii 1728, och stält för sig drängen
Hindrich Degerstedt Nyland 32 7½? Gift

97. EMR 1743
Erich Blom - 20 1½ -

97. Degerby GMR 1747
Hindrik Degerstedt
död blefwen d: 8 Novembr: 1741, i stället har Rotan d: 11 Marti 1742 praesenterad Lego Karl:
Erik Blom
som för Hemmans bruk ärhållit interims afsked d: 20 Sept:br: 1745, samma dag är blefwen antagen i des ställe Rotans wargiernings Karl
Johan Blomster Nyland 27 2 ogift

97. Degerby BCMR 1758
Hans Degerman Nyl: 27 6 gift
Commenderad til Pommern

97. Degerby GMR 1767
Johan Blåmster
dödt 1751 den 28 Julii, i stället år 1752 den 6 Martii antagen
Hans Degerman Nyl: 36 15 gift

97. Degerby GMR 1778
Hans Degerman
erhållit afskied vid besichtings och Cassations Munstringen den 9 martii 1773 med anmälan till enkelt underhåll; I stället hit flyttad den 30 aprill samma år ifrån N:o 38 Rustmästaren
Adolph Friedric Bucht
hwilcken härvid erhållit Corporals Lön den 19 octobr: 1773 samt under den 22 octobr: 1777 avancerat till stabs Fendric vid Lif Compag:t, I stället hit befordrad till Fourier med 5:te Corporals Lön den 28 martii 1778 Corporalen ifrån Lojo Compagnie
Gustaf Fried: von Wright - - - -

97. Degerby GMR 1782
Fouriern
Gust: Fredr: Wright
den 23 December 1779 genom byte afgådt härifrån till 1:te Corporals Lön och N:o 17 vid detta Compagnie, och samma dag derifrån hit till 5:te Corporals lön numera Rustmästaren
Adam Fredrich Segersvärd
som den 19 December 1781 härifrån blef befordrad till Penninge Lön wid Vargeringen af detta Compagnie, och samma dag åter hit transporterad till denna Lön ifrån åfwannmnde 1:te Corporals Lön och N:o 17
Gustaf Fredrich v: Wright - 16 10 - - -

97. Degerby GMR 1785
Gustaf Friedric von Wright
Afgådt härifrån genom Nådig befordran till Cornette vid Kongl: Nylands Dragone Regemente den 30 Aprill 1783. Samma År den 8 Junii till denne 5:te Corporals Lön och Nummer flyttad ifrån 1:ta Corporals Lön och N:o 20 vid detta Compagnie
Fourier
Carl Gustaf Nordberg - - - - - -

97. Degerby GMR 1790
Eljas Prål
Död på Lovisa Lazarett den 20 September 1789. I stället insatt Rotans egen approberade Reserf den 20 November 1789
Bengt Granberg - 26 ¼ 5 7 ogift

97. Degerby GMR 1795
Bengt Granberg Nyl: 30½ 6¾ 5 7 gift

97. Degerby GMR 1800
Bengt Granberg Nylänninge 35½ 10¾ 5 7 gift

97. Degerby GMR 1804
Bengt Granberg Nylänning 39½ 14¾ 5 7 gift

FLFK 1810-1812
97. Bengt Granberg Commenderad till Uleåberg d: 7 Martii 1808.
Aflönt med d: 10 S.M.

Ingå KB 1805-1810, Pag. 65, Degerby Inhysningar m.m.
Sold. N:o 97
Bengt Granberg 1765
hu. Juljana Johansdr. 1748 +30.1.1806
(Bengt Granberg återkom från kriget som änkling sedan 1806. Han bodde på torpet ännu 1810.)

Sammanfattning
97. Degerby
Jonas Östberg 12.10.1721-11.6.1728
Hindrich Degerstedt 11.6.1728-8.11.1741 Död i fält
Erik Blom 11.3.1742-20.9.1745 hade hemmansbruk
Johan Blomster 20.9.1745-28.6.1751 Död
Hans Degerman 6.3.1752-9.3.1773
Adolph Friedric Bucht 30.4.1773-22.10.1777 stabsfänrik i Livkompaniet
Gustaf Friedric von Wright 28.3.1778-23.12.1779 till N:o 17
Adam Fredrich Segersvärd 23.12.1779-19.12.1781 rustmästare vid vargeringen
Gustaf Friedric von Wright 19.12.1781-30.4.1783 kornett vid Nyl: dragonerna
Carl Gustaf Nordberg 8.6.1783-ca.1788
Elias Prål * ca.1788-20.9.1789 Död i fält
Bengt Granberg 20.11.1789-17.9.1809 Överlevde kriget

* Elias Prål fanns inte i Ingå KB tiden kring 1787-1789. Har varit mycket kortvarig som soldat.