DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC071 Siggans

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Sjundeå, Nyland

Rotebönderna 1696: Siggans: Jacob Erichsson, Ålö: Jacob Jacobsson, Älgsjö: Hindrich Hansson

(Erich Blanck tjänstgiorde som korpral vid roten N:o 108 Lågnäs till 27.12.1722. Där fanns han också vid generalmöstringen 1720. I GMR 1712 hittar man honom som soldat i rote N:o 48 Näsby)

71. Siggans GMR 1726
Erich Blanck Nyland 45 25 gift
beskaffenheet är uptagen wed N:o 108.
Karlen bewistat Nöteborgs och Wiborgs belägring samt Kyrö slag, blesserad i hufwudet, odugl: till widare tienst, får afskied, behåller lika monderings sorter som N:o 3, H: Majoren berättar att han på intet sätt sig födan förtiena kan, recommenderas till underhåld.

71. Siggans GMR 1735
Tomas Elisiö Wästergiötl: 41 18 gift
Lego Karl, af Rotan praesenterat d: 9 Maii 1727.
Commenderad uti Friedrichshamn

71. EMR 1743
vacant
Förra Karlen död, Rotan N:o 120 har lämnat Karlen effter Capitains berättelse, Karlen heter Anders Tunström, 22 åhr gammal som således nu antogz.

71. Siggans GMR 1747
Thomas Elisiö
död blefwen d: 4 Novembr: 1741, sedan har Rotan d: 11 Martj 1742 i theß ställe praesenterad Lego Karl:
Thomas Pråm
som samma åhr d: 28 aug: igenom döden afgådt, i hwilkens ställe rotan åter d: 29 Sept: 1743 praesenterad Lego Karl:
Anders Tunström Södermanland 26 4 ogift

71. Siggans BCMR 1758
Jacob Siggberg Nyl: 40 7 gift
blir stående

71. Siggans GMR 1767
Anders Tunström
dödt år 1750 d: 1 Novembr: i stället år 1751 den 13 maji antagen
Jacob Siggberg
fådt afskied år 1761 den 20 aprill, i stället år 1762 den 10 Martii antagen
Eric Sigström Nyl: 33 5 gift

71. Siggans GMR 1778
Eric Siggström
död den 18 augusti 1775. Samma år den 1 Septembr: insatt Rotans approberade Wargiernings Karl
Anders Sedman Nyl: 29 3 ogift

71. Siggans GMR 1782
Anders Sedman Nylän: 33 7 5 11 gift
fådt bruck (bråck) under Kronans arbete på Sveaborg. Kan eij vidare tiena, får Afsked.

71. Siggans GMR 1785
Anders Sedman
den 30 Julii 1782 i stället hit insatter Compagniets approberade Karl ifrån Vergernings N:o 36
Johan Löfv Nyl: 24 2¹¹⁄₁₂ 5 6 gift

71. Siggans GMR 1790
Johan Löfv Nyl: 28 6 5 6 gift

71. Siggans GMR 1795
Johan Löf Nylän: 33½ 12 5 7 gift
Har Hemmans Bruk, Får afskied och med Rotans samtycke insättes Trosskusken vid Compagniet Magnus Löf 18 år gammal, 11 qvarter 2 tum Lång, approberes.

71. Siggans GMR 1800
Johan Löf
erhölt afskied vid General Munstringen å Helsingemalm den 26 Junij 1795. Samma dag insatt i stället samt vid General Munstringen approberad Troß Kusken vid Compagniet
Magnus Löf Smålänninge 22 5 5 8 gift

71. Siggans GMR 1804
Magnus Löf
Rymd d: 23 Februarii 1802. I dess ställe antagen och aproberad d: 3 februarii 1803 vid recruteringen Legokarlen
Henrik Hielm Nylänning 24 1⁵⁄₁₂ 5 11 gift

FLFK 1810-1812
71. Hend: Hjelm inga anmärkningar

Sjundeå KB 1807-1812, Pag. 192, Göks Bohl, Siggans Torpen
Sold. Henric Hjelm 31.12.1775
Hust. Christina Abramsdr. 23.5.1778
D. Lovisa Henricii 1803
S. Gustaf Henricii 1806
D. Gustava 1809
(Henric återkom från kriget och familjen flyttade från torpet till Kyrkslätt 1810.)

Sammanfattning
71. Siggans
Erich Blanck 27.12.1722-8.6.1726 underhåll
Thomas Elisiö 9.5.1727-4.11.1741 Död i fält
Thomas Pråm 11.3.1742-28.8.1742 Död i fält
Anders Tunström 29.9.1743-1.11.1750 Död
Jacob Siggberg 13.5.1751-20.4.1761
Eric Siggström 10.3.1762-18.8.1775 Död
Anders Sedman 1.9.1775-3.7.1782
Johan Löf 30.7.1782-26.6.1795
Magnus Löf 26.6.1795-23.2.1802 Rymd
Henric Hjelm 3.2.1803-17.9.1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Siggans Sjundeå Nyland. Historisk karta: Läs mera...