DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC068 Grisans

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Sjundeå, Nyland

Rotebönderna 1735: Grisans: Hindrich Sigfredsson, Bäcks: Karin Enkia, Erich Jacobsson

68. Grisans GMR 1712
Sigfred Markus: Nächtergal

68. Grijsans GMR 1720
Sigfred Nächtergahl Nyland 32 10 ogift

68. Grisans GMR 1726
Sigfred Nectergal
bekommit deß afskied wed Gen: Munstringen på Rådmans Öhn d: 11 octobr: 1721, i stället sattes den på Rådmans Öhn d: 12 octobr: 1721 hjt Transp: af H: Gref Ferssens De Reg:te
Anders Gädda Wästergiöteland 33 9 Ogift

68. Grisans GMR 1735
Anders Gädda Wästergiötl: 43 19 -

68. MR 1743
Johan Bäckenström - 32 1½ -

68. Grisans GMR 1747
Anders Gädda
med döden afgången 1740 d: 23 Sept:r, i stället har Rotan praesenterad d: 19 Martj 1741 Lego Karl:
Johan Bakman
hwilken för thes åkomne Siuklighet ehrhållit Interims afsked d: 26 Martij 1742, på hwilken dag Rotan I deß ställe stälte Lego Karl:
Johan Beckenström Nyland 35 5 gift

68. Grisans BCMR 1758
Henrich Stålts Nyland 23 1 gift
Commend: til Pommern

68. Grisans GMR 1767
Johan Bäckenström
fådt afskied år 1757 den 29 aug: samma dag antagen
Hinric Stålt
fången år 1757 Hwarifrån han eij återkommit
Vacant
I denne N:o insatt d: 7 Aprill sistledne Anders Walström 26 år gl: gift, Nyl: visiterad, approberas

68. Grisans GMR 1778
Anders Walström
död den 9 octobr: 1775. I stället den 27 samma månad antagen Legokarlen
Axel Gustaf Blomster
som efter skiedd ansökan af samtelige Rote Interessenter under den 28 Julii blifwit såsom liderlig afförd och samma dag i stället antagen fri wollontairen vid Helsing Compag:
Carl Johan Bucht - - - -

68. Grisans GMR 1782
Vollontairen
Carl Joh: Bucht
Fådt Sergeants Caracteur den 18 Augustii 1779 och den 7 October 1780 härifrån flyttad till tienstgiöring med lika Lön vid Lif Compagnie af detta Regemente. I stället antagen Legokarlen den 9 November 1780
Johan Gran Nylänning 26 1⅔ 6 - gift

68. Grisans GMR 1785
Johan Graan Nyl: 29 4⅔ 6 - gift

68. Grisans GMR 1790
Johan Graan Nyl: 32 8¼ 6 - gift

68. Grisans GMR 1795
Johan Grahn Nyl: 39 14⁷⁄₁₁ 6 - gift

68. Grisans GMR 1800
Johan Gran Nylänninge 44 19⁷⁄₁₁ 6 - gift
Får på begiäran afskied som kraslig och odugelig.

68. Grisans GMR 1804
Johan Gran
Erhöll afsked d: 30 Junii 1800 vid General Munstringen å Helsinge malm. I dess ställe samma dag insatt Rotans aproberade vargerings Karl
Abraham Manck
som erhöll afsked af Herr Regements Chefen d: 12 aug. 1801 och antogs och aproberades i dess ställe vid recruteringen d: 4 Febr: 1802 Legokarlen
Erik Hielt Nylänning 22 2⁵⁄₁₂ 5 10 ogift

FLFK 1810-1812
68. Erik Hjelt inga anmärkningar

Sjundeå KB 1807-1812. Pag. 233, Myrans Bohl, Bäcks Torpen
Afsked. Sold. Joh. Gran 3.9.1756
H. Christ. Henricii 1750
Sold. Eric Hjelt 4.8.1782
h. Anna Stina Andreae 17.12.1774
(Eric återkom från kriget. Han var son till soldaten Johan Gran i samma rote. Eric flyttade med sin hustru till Lojo 1810.)

Sammanfattning
68. Grisans
Sigfred Markusson Nächtergahl 1710-11.10.1721
Anders Gädda 12.10.1721-23.9.1740 Död
Johan Bakman 19.3.1741-26.3.1742
Johan Bäckenström 26.3.1742-29.8.1757
Hinric Stålt 29.8.1757-slutet av 1757 Fången i Pommern
Anders Walström 7.4.1767-9.10.1775 Död
Axel Gustaf Blomster 27.10.1775-28.7.1778 avförd som liderlig
Carl Johan Bucht 28.7.1778-7.10.1780 till sergeant i Livkomp.
Johan Gran 9.11.1780-30.6.1800
Abraham Manck 30.6.1800-12.8.1801
Erik Hielt 4.2.1802-17.9.1809 Överlevde kriget