DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC044 Hummelkila

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Sjundeå, Nyland

Rotebönderna 1735: Hummelkila: Erich Mårtensson Hummer, Thomas Hindersson Cleback, Backa: H:r Anders Bonorius

44. Hummerkijhla GMR 1726
Corporal
Olof Fårsström Giestrickland 25 8 Ogift
på Rådmans Öhn d: 12 octobr: 1721 hjt Transporterat af H: Gref Ferssens De Reg:te och d: 11 Novembr: samma åhr avancerat till Corporal.

44. Hummerkjla GMR 1735
Corporal
Olof Forsström
fått Rustmästare Caractair d: ? Junii 1731 och d: 18 Sept: 1734 avancerat till Rustmästare Indehlning af detta Compag:, antagen d: 27 Jan: 1735
Johan Evold von Blecken - - - -

44. EMR 1743
vacant
Mattz Lindberg död, vacant, i dess ställe antagen Petter Kyling

44. Hummerkila GMR 1747
Johan Evolt von Bleken
ehrhållit afsked d: 2 Maij 1741, i stället hit avancerat d: 5 Dito Rotmästaren ifrån N:o 46 af detta Compag:
Carl Garbom
hwilken d: 21 Decembr: 1741 igenom döden afgådt, i hwars ställe Såldaten ifrån berörde N:o 46
Matz Linberg
d: 20 Februarij 1742 hit avancerad som d: 15 Sept:br: berörde åhr död blifwit, uti hwilkens ställe blifwit antagen d: 29 Septb:er 1743
Petter Kylling Swerige 28 4 ogift

44. Hummerkijla BCMR 1758
Maur: Wilh: von Gertten Nyl: 12 3 -

44. Hummerkila GMR 1767
Corporal
Petter Kylling
dödt 1751 den 26 Martii, i stället samma år den 27 Martii hit Avanc: fri Volont: vid Majorens Compagnie
Gustav Hinric Jägerhorn
som år 1754 avancerad til förare vid Hans Kungl: Höghets Printssens Regemente, i stället år 1755d: 1 Martii hit befordrad till Corporal
Mauritz Wilh: von Gertten
som år 1762 d: 14 Junii erhållit Rustmästare Caracteur, hvilcken åter den 9 aprill 1766 blifvit befordrad till Rustmästare Indelningen, i Stället samma dag hit avancerad fri volonteuren till Corporal
Hinric Joh: Lax Nyl: - - -

44. Hummerkila GMR 1778
Corporal
Hinric Lax
transporterad till N:o 35 den 4 octobr: 1767. Samma år den 15 octobr: i stället antagen Wollontair
Johan Wilhelm Nordberg
som 1773 den 30 aprill blef flyttad till N:o 56 och åter i stället hit flyttad den 3 Junii samma år Soldaten ifrån N:o 60
Eric Ekman Nylänning 48 28 gift
Bivistat hela Pommerska Kriget

44. Humelkila GMR 1782
Eric Ekman Nylänning 52 32 5 8 gift
gammal, siuklig, tient wäl, warit i Pommerska Kriget, får afsked, tillstyrckes underhåll

44. Hummelkila GMR 1785
Eric Ekman
I stället antagen och approberad vid Recruteringen den 18 Martii 1783
Daniel Fiäll Carelare 31 2⁷⁄₂₄ 5 9 gift

44. GMR 1790 Hummelkila saknas

44. Hummelkila GMR 1795
Daniel Fiäll Carelare 39½ 10½ 5 9 gift

44. Hummelkila GMR 1800
Daniel Fiäll Carelare 46 17 5 9 gift
Får afskied såsom siuklig och Bräcklig

44. Hummelkila GMR 1804
Daniel Fjäll
Erhöll afsked d: 30 Junii 1800 vid General Munstringen å Helsingemalm; i dess ställe hit transporterad d: 18 Septembr: 1800 ifrån Roten N:o 10 Soldaten
Johan Grip Nylänning 38 16 5 9 gift

FLFK 1810-1812
44. Joh: Grip Sold: (ingen anmärkning)

Sjundeå KB 1807-1812, pag.304, Kynnar Bohl, Hummelkihla Torp
Sold: Johan Grip 25/3 1769
Hust: Marg: Johannis 8/2 1770
S: Henric Joh: Johannis 1795
S: Carl Gustaf Johannis 1802
Son Israel Jonnis 1804
Dott: Greta Lovisa 1807
(Johan Grip återvände från kriget och familjen flyttade från torpet 1810)

Sammanfattning
44. Hummelkila
Olof Forsström 12.10.1721-18.9.1734 till rustmästare i komp:
Johan Evold von Blecken 27.1.1735-2.5.1741
Carl Garbom 5.5.1741-21.12.1741 Död i fält
Matts Lindberg 20.2.1742-15.9.1742 Död i fält?
Petter Kylling 29.9.1743-26.3.1751 Död
Gustav Hinric Jägerhorn 27.3.1751-1754 till förare viv kronprinsens r.
Mauritz Wilhelm von Gertten 1.3.1755-9.4.1766 till rustmästare
Hinric Johan Lax 9.4.1766-4.10.1767 till N:o 35
Johan Wilhelm Nordberg 15.10.1767-30.4.1773 till N:o 56
Eric Ekman 3.6.1773-3.7.1782
Daniel Fiäll 18.3.1783-30.6.1800
Johan Grip 18.9.1800-17.9.1809 Överlevde kriget