DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC015 Smedsede

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Kyrkslätt, Nyland

Rotebönderna 1696: Smedsede: Mattz Hindersson, Kattholm: Gabriel Jacobsson, Porkala: Erich Ersson Räf, Lillestby: Fru Anna Hörling

15. Smedzede GMR 1726
Michel Holm Nyland 37 14 gift
qwar blifwen i landet under Ryska tijden efter Regementet 1713 men sig infunnit d: ?? Novembr: 1721 till Compagniet och sin förra Rotha.

15. Smedsede GMR 1735
Michel Holm Lijfl:re 49 24 -

15. MR 1743
Abram Lindholm - 32 3 -

15. Smedz Ede GMR 1747
Michel Hålm
bekommit för des bräkelighet Interims afsked d: 4 Februari 1740, i stället af Rotan presenterad d: 31 December samma åhr Lego Drängen
Abram Lindholm Nyland 34 7 gift

15. Smeds Ede BCMR 1758
Petter Smedzberg Nyl: 25 2 gift
Commenderad til Pommern

15. Smeds Ede GMR 1767
Abraham Lindholm
drunknadt 1749 den 2 Maji, i stället antagen 1750 den 11 Januarii
Matts Lindholm
som år 1753 i Decembr: månad afgådt till Helsinge Comp: Enligit Landshöfdinge Embetets Res:(olution). I stället antagen 1756 i Janu: månad
Petter Smedsberg
fången år 1757 och derifrån eij återkommen, i stället antagen 1765 den 12 aprill
Christer Rask Nyl: 21 2⁵⁄₁₂ gift

15. Smedsede GMR 1778
Christer Rask Nyl: 32 13¼ gift

15. Smedsede GMR 1782
Christian Rask Nylänning 36 17¼ 5 10 gift

15. Smedsede GMR 1785
Christian Rask Nyl: 39 20¼ 5 10 gift
Commenderad på Sveaborg

15. Smeds Ede GMR 1790
Christian Rask Nyl: 44 24¾ 5 10 gift

15. Smeds Ede GMR 1795
Christian Rask Nyl: 49 29½ 5 9 gift
Tjent utmärckt väl och berömligit bevistat sista Kriget, i Krono Arbete på Sveaborg blifvit Krossad och skad(ad) till Ryggen, nu sjuklig, oförmögen till Krigs tjenst, får afskied med underhåll
(drunknade 26.3.1803)

15. Smedsede GMR 1800
Christian Rask
erhöll afsked den 26 Junij 1795 vid Munstringen å Helsingmalm, Rotan nu mera
Vacant för Kongl: Stats Värket

15. Smedsede GMR 1804
Vacant för Stats Verket

FLFK 1810-1812
15. Johan Ståhl Sold: (ingen anmärkning)

Kyrkslätt KB 1807-1812 II, pag.315, Edis Smeds, Ordinarie Soldaten
Joh: Ståhl 1776
Maria Johansdr. ho. 1786
Eva Stina dr. 1807
(familjen avflyttad 1811)

Sammanfattning
15. Smedsede
Michel Holm 1712-1713 & 0.11.1721-4.2.1740
Abraham Lindholm 31.12.1740-2.5.1749 Drunknat
Matts Lindholm 11.1.1750-0.12.1753 till Helsinge kompani
Petter Smedsberg 0.1.1756-1757 Fången i Pommern
Christian (Christer) Rask 12.4.1765-26.6.1795 Underhåll
vakant för Statsverket 26.6.1795-1806
Johan Ståhl (Ståle) 1806-1809 överlevde kriget