Årsmötet 2020 (Simonsgatan 12)

03 September 2020 kl. 18.00–20.30

KALLELSE till ÅRSMÖTE 2020

Det planerade årsmötet på våren, 16.3.2020, kunde inte hållas pga läget med anledning av covid-19-pandemin. 

Eftersom smittoläget kan eskalera senare i höst har styrelsen beslutat sammankalla till årsmöte snarast. 

Medlemmarna i Helsingfors Släktforskare r.f. kallas därför till ordinarie årsmöte torsdagen den 3 september 2020 kl. 18.00 på Hemvrån, Marthornas lokal, Simonsgatan 12 A, 4 vån, Helsingfors.


Enligt stadgarna bör årsmöte hållas inom februari-mars men får pga coronapandemin enligt av riksdagen i april stiftad lag hållas ända fram till 30.9.2020. 

(Lag om temporär avvikelse  från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin. 24.4.2020 RSv 37 2020 rd – RP 45/2020 rd. Lagen är i kraft till 30.9.2020.)

1.      Mötet öppnas.
2.      Mötets laglighet och beslutförhet konstateras.
3.      Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.
4.      Föredragningslistan för mötet godkänns.
5.      Bokslutet, verksamhetsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras.
6.      Besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga.
7.      Verksamhetsplanen, budgeten och medlemsavgifternas storlek samt betalningstid och betalningssätt för kalenderåret fastställs.
8.      Fastställande av styrelsemedlemmarnas antal och val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen.
9.      Val av två verksamhetsgranskare och två ersättare för verksamhetsgranskarna.
10.    Övriga ärenden:
10.1  Ansökan om medlemskap i Finlands svenska hembygdsförbund r.f.
10.2  Kallande av ständiga medlemmar.
 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2020 så som planerades på våren före covid-19.   

Verksamhetsberättelsen för år 2019 ingick i Släktforskaren 1/2020 s. 23-26. (noteringen att vi tillhör Finlands svenska hembygdsförbund är felaktig). 

Budget och bokslut finns tillgängliga på årsmötet.

Styrelsen rekommenderar att alla medlemmar som inte tillhör samma hushåll lämnar en tom sittplats mellan varandra och håller rekommenderat avstånd i Helsingfors Marthaförenings lokal p.g.a. covid-19-epidemin.  
Ingen servering.

Betalning av medlemsavgiften för 2020:
Efter att årsmötet har slagit fast medlemsavgiften för 2020 skickas betalningsuppgifter ut per e-post.
Åt dem som inte har e-post skickas betalningsblankett med vanlig brevpost.
Många har redan frivilligt betalat in årsavgiften för 2020, vilket styrelsen tackar för.

 

Som inloggad medlem kan du bekanta dig med årsmöteshandlingarna genom att klicka på länken.

 

Helsingfors Släktforskare r.f.

10.8 2020 Styrelsen

 


Plats
Helsingfors Marthaförenings lokal ( Ringklocka vid ytterdörren )
Simonsgatan 12 A, 4 vån.
00100 Helsingfors